Alapszabály

MAJOSHÁZI POLGÁRŐRSÉG

a polgárőrségről és polgárőr tevékenyég szabályairól szóló, 2011. évi CLXV törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV törvényben foglaltak szerint módosított

ALAPSZABÁLYA

Polgárőrség célja:

Majosháza Község lakóinak, valamint a község üdülőterületén ingatlannal rendelkező nyaralók személyi és vagyonbiztonságának segítése, a bűncselekményektől való visszatartás, a község közterületének és közrendjének védelme.

létrejötte : 1992. március 20-án alakult, teljesen önkéntes alapon, mint EGYESÜLET, határozatlan időre.

2. Az egyesület

Neve: MAJOSHÁZI POLGÁRŐRSÉG

Székhelye: Majosháza, Kossuth u. 34.(Majosháza Község Polgármesteri Hivatala)

Szolgálati helyisége:

Majosháza, Rákóczi út, Tűzoltó szertár,

Pecsétje: Majosházi Polgárőrség, körbélyegző;

Levelezési címe:

A mindenkori elnök címe;

Jogállása: A fenti törvények alapján létrehozott és működő önálló jogi személy, éves költségvetéssel, nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Munkáját a területileg illetékes Rendőr-kapitánysággal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint végzi.

3. Az egyesület működési területe:

Majosháza község közigazgatási területe.

4. Az egyesület feladata:

az alapszabályzatban megfogalmazottak, valamint a Község környezetvédelmi, közbiztonsági, polgárvédelmi feladatainak segítése, az egyéni és kollektív jogokra vonatkozó törvények, rendeletek, rendelkezések betartásával kapcsolatos felvilágosító munka, a helyi közrend és közbiztonság védelme, javítása, a személy- és vagyonvédelem, bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, az állampolgárok biztonságának védelme, biztonságérzetük javítása.

5. Egyesületi feladatatok:

5.1 Az Egyesület alapfeladatként:

– a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot,

– közúti baleset helyszínén, valamint, óvoda, általános iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.

5.2 Az Egyesület alapfeladatán túl, kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet:

– a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá

– a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában,

– a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában,

– a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében, az otthonában élő fogyatékos személy védelmében,

– a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában,

– a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében,

– a rendezvények helyszínének biztosításában,

– a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitányság és a polgárőr szervezet működési területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában,

– az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében,

– a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő

tevékenységben, valamint

– a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában.

5.3 Az Egyesület a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő kiegészítő feladat ellátását akkor kezdheti meg, valamint végezheti, ha rendelkezik a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szervének előzetes írásbeli egyetértésével.

5.4. Az Egyesület tevékenysége során együttműködik:

– az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel,

– a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel.

5.5. Az Egyesület munkája során együttműködhet:

– egyéb rendvédelmi szervekkel,

– az önkormányzati tűzoltóságokkal,

– önkéntes tűzoltó egyesületekkel,

– az állami és önkormányzati szervekkel,

– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével,

– a közlekedési hatósággal,

– a környezet- és természetvédelmi szervekkel,

– a mezei és természetvédelmi őrszolgálatokkal,

– az erdészeti szakszemélyzettel, valamint

– a hivatásos vadászokkal.

5.6. Az együttműködések tartalmát a felek, írásbeli együttműködési megállapodásban rögzíthetik

6. Az egyesületi tagság:

6.1. – az egyesületet 17 fő alapította;

6.2. – Tag /rendes tag /:

– nagykorú, büntetlen előéletű, cselekvőképes, magyar állampolgár,

– vagy magyar országon letelepedett illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár,

– a megállapított tagdíjat pontosan befizeti, az alapszabályt elfogadja,

– az egyesületi tevékenységben személyesen részt vesz,

– tudomásul veszi, hogy az első törvénysértő cselekedeténél az egyesület azonnal kizárja tagjai sorából, (Alapszabály: 6.4;)

A tagokat azonos szavazati jog illeti meg a tisztségviselők megválasztása során, illetve ők is bármely tisztségre megválaszthatóak.

6.3. – a Pártoló tag:

– aki anyagi hozzájárulásával vagy egyéb módon segíti az Egyesületet.

– A közgyűlésen hozzászólási joggal vehet részt, de szavazati joggal nem

rendelkezik, tisztségviselőnek nem választható.

6.4. – Tagsági viszony megszűnése

– a tag kérelmére,

– a vezetőség javaslatára,

– ha a tag törvénybe ütköző cselekedete miatt elmarasztaló rendőrségi vagy

bírósági határozat született,

– ha a tag önhibájából 3 hónapig nem vesz részt az egyesület munkájában,

– a tagdíjat nem fizeti,

A tag, tagsági viszonya megszűnése miatt a Közgyűléshez fordulhat panaszával.

7. Tagsági igazolvány:

– A tagokat az Egyesület igazolvánnyal köteles ellátni.

– Az igazolvány: az Országos Polgárőr Szövetség által kiadott, fényképes, a tag azonosító adatait, az igazolvány egyedi azonosítóját – sorszámát – tartalmazó;

8 . Szervezeti működés:

8.1. A közgyűlés / a tagok összessége /:

– a legfőbb önkormányzati szerv, hatásköre mindenre kiterjed, kivéve, amelyeket az alapszabály más önkormányzati szerv hatáskörébe utal.

– a közgyűlés összehívása az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes feladata,

-határozatképes, ha- legalább a tagok ötven százaléka + 1 fő jelen van.

– minősített többség kell,

– a./ alapszabály elfogadása vagy módosítása,

– b./ vezetőség vagy tisztségviselők megválasztása,

– c./ feloszlásról történő döntés esetén;

Évente legalább egy alkalommal ülésezik, ill. össze kell hívni, ha azt

a tagok 20
%-a, írásban, a tárgy ( napirend ) meghatározásával indítványozza.

A közgyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.

A vezetőség megválasztása titkos szavazással, a minősített többségű közgyűlés, egyszerű többséggel hozott döntésével történik.

A megválasztott elnök javaslatot tesz/tehet a közgyűlésnek elnökhelyettes és titkár személyére.

Két választás közötti időszakban megszűnt választott tisztség helyére, a megválasztott tisztségviselő megbízatása, csak – a következő választásig tartó – csonka időszakra szól.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

· a vezetőség és a tisztségviselők megválasztása,

· alapszabály elfogadása, módosítása,

· költségvetés és zárszámadás elfogadása,

· A Közhasznúsági kérelem megindítása, jóváhagyása

· fellebbezések megtárgyalása,

· az egyesülés feloszlásának kimondása,

8.2 Az egyesület vezetősége az elnök, az elnökhelyettes és a titkár

8.2.1. Az egyesület képviselője az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes.

– Feladata a tagfelvétel elbírálása, a csoportok beosztása, az alapszabályzatban

rögzítettek betartása és betartatása.

– Gazdálkodási, pénzügyi kérdésekben az elnök, vagy elnökhelyettes + titkár képviselheti az egyesületet.

A vezetőségi tagokat külön be kell jegyeztetni a pénzintézetnél.

A vezetőség, a gazdálkodásra és ügykezelési folyamatok vitelére szabályzatot köteles készíteni.

8.3 Ellenőrző Bizottság:

– elnökből és kettő tagból áll. Tagjai nem lehetnek vezetőségi tagok.

– Az Ellenőrző Bizottság kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve és mindent

ellenőrizhet, / működés, gazdálkodás, ügykezelés, nyilvántartás/.

8.4. A vezetőség és a tisztségviselők mandátuma:

A vezetőség és az Ellenőrző Bizottság tagjai, az Egyesület tisztségviselői. Őket a közgyűlés választja 2 évi időtartamra.

9. Az Egyesület gazdálkodása:

9.1. Bevételek

– tagdíj: év 1 200,- Ft; /havi 100,- Ft /,

– a tagok és pártoló tagok önkéntes felajánlásai,

– céltámogatások, pályázatok útján elnyert támogatások,

– saját bevételek a működés által,

– Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében gazdasági tevékenységet is folytathat,

– SZJA 1 % -ának átutalásából befolyt összeg,

– Egyesületen kívüli személyek és jogi személyek felajánlása, támogatása;

Adománygyűjtés szabályai:

Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, személyhez fűződő jogok és emberi méltóság sérelmével. Az Egyesület nevében vagy javára történő adomány gyűjtés csak szervezet elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese által aláírt meghatalmazás alapján végezhető

9.2. Kiadás:

– a szervezet működtetési költségei,

– a tevékenységi cél megvalósításához szükséges költségek,

– az egyesületi tagoknak nyújtott eseti támogatások, kiadásuk fedezése,

9.3 Az Egyesület vagyona:

– a tagdíj és egyéb befizetések, támogatások összege,

– az egyesület tulajdonát képező tárgyak, eszközök, immateriális anyagi javak;

9.4 Pártoló tagok támogatása:

A pártoló tag anyagi hozzájárulásával vagy egyéb módon segíti az Egyesületet.

A pénzügyi gazdálkodásra a vonatkozó jogszabályokban előírt szigorú rend és fegyelem az irányadó.

10. A tagok jogainak szabályozása:

– a tagok jogaira, kötelezettségeire a hatályos törvény és a jelen alapszabály rendelkezései az irányadók.

11. Az Egyesület nem használható fel semmilyen más célra, amelyről az alapszabály nem

rendelkezik, kivéve, ha a tagság 2/3-os többsége erről döntést hoz.

11.1 Az egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, választásokon nem vesz részt, jelöltet nem indít, politikai pártokat, vagy azok képviselőit nem támogatja,

12. Az Egyesület jogi személy, alapszabályának, alapszabály módosításának és alakuló ülésének jegyzőkönyvét, a jelenléti ívet, az Egyesület tisztségviselőinek nyilatkozatát bejegyzésre el kell juttatni az illetékes megyei bíróságra.

13 . ZÁRÓ RENDELKEZÉS:

– Az Egyesület alapszabályát a vezetőség tagjai kézjegyükkel hitelesítik,

– Az alapszabály az elfogadás napján lép hatályba,

– Az Egyesület a bejegyzéssel válik jogi személlyé,

Az Egyesületet a Pest Megyei Bíróság 1992. június 11-én 2147 nyilvántartási számon bejegyezte. Új, gépi nyilvántartási száma: 1192.

– Működésre az egyesülésről szóló hatályos törvény az irányadó

Az egyesület megalakulásakor az 1989. évi II. tv., módosításakor az 1989. évi II tv. és a 6/1989. /VI. 8 / IM sz. rendelet.

Az Alapszabályban nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működésről, támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectr.), a Büntető Törvénykönyv rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Az új egységes szerkezetű Alapszabályt az egyesület Közgyűlése 2012. december 09-én, a Közgyűlés 2/4/2012. számú határozatával módosította.

Az eredeti, 1992. 03.20-án elfogadott alapszabályt, az egyesület Közgyűlései 1997.03.13-án, 2000.04.18-án, 2012. február 04-én módosították.

Majosháza, 2012. december 9.

Kővári Lajos

elnök

 

Szarka Róbert

elnök elnökhelyettes

 

ifj.Piróth Lajos

 titkár

Szabó Sándorné

jegyzőkönyvvezető

 

id.Piróth Lajos

 EB elnök